Spørsmål og svar om MiFID

Om loven og begrepene
Hva er finansielle intrumenter?

Finansielle instrumenter er kort fortalt en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer, som aksjer og obligasjoner samt verdipapirfond, valuta og derivater.

Hva er MiFID?

Norge har som følge av vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, innført EU-direktivet kalt MiFID (Markets in financial instruments directive). Dette er et direktiv eller et sett regler som regulerer markedene for såkalte finansielle instrumenter. Direktivet er i all hovedsak tatt inn i den norske verdipapirhandelsloven og trer i kraft 1. november 2007.

Hvem påvirkes av MiFID?

Samtlige banker og selskaper med konsesjon til verdipapirhandel i hele EU/EØS området, dvs 30 land i Europa og deres verdipapirkunder.

Hvorfor innføres det ny lovgivning for markedene for finansielle instrumenter?

Hensikten med loven er å bedre investors eller sparers beskyttelse når han handler finansielle instrumenter. I tillegg har loven som formål å øke konkurransen mellom verdipapirforetakene, ikke bare i Norge men over hele Europa.Kategorisering av kunder
Hva betyr det at jeg tilhører en bestemt kundekategori?

EU-reglene deler kundene inn i tre kategorier: "ikke-profesjonelle", "profesjonelle" kunder og "kvalifiserte motparter". Det er ulike krav til beskyttelse og dokumentasjon av rådgivning i hver av de tre kategoriene. "Ikke-profesjonelle" kunder har den høyeste graden av beskyttelse, og kategorien omfatter størstedelen av bankens kunder – herunder alle privatkunder og de fleste små og mellomstore virksomheter. "Profesjonelle" kunder har en lavere grad av beskyttelse, da denne gruppen ofte består av veldig store virksomheter som løpende handler verdipapirer samt valuta- og derivatprodukter. For å oppfylle kravene til profesjonell kunde må man tilfredsstille tre av nedenstående objektive krav:


  1. Total balanse tilsvarende minst EURO 20 000 000

  2. Netto omsetning tilsvarende minst EURO 40 000 000

  3. Sum egenkapital tilsvarende minst EURO 2 000 000
"Kvalifiserte motparter" er vanligvis banker, forsikrings- og pensjonsselskaper m.m., og reglene om investorbeskyttelse gjelder i utgangspunktet ikke for disse kundene.

Hvordan går jeg frem for å bli omklassifisert?

Dersom du vil endre kategori skal du be om dette skriftlig. Anmodningen sendes ditt faste kontaktpunkt i banken, din rådgiver eller megler. Vær oppmerksom på at dersom du er en "ikke profesjonell kunde" har du høyeste grad av beskyttelse.

Kan jeg bytte kategori og i tilfelle hvordan?

Ja selvsagt, om man er en virksomhet som oppfyller to av ovenstående tre objektive krav kan man forlange og bli behandlet som profesjonell. I slike tilfeller sier man gjerne at kunden er "født profesjonell". Ikke-profesjonelle kunder kan også på anmodning - hvis banken aksepterer det - bli behandlet som profesjonell, hvis to av tre nedenstående objektive krav oppfylles


  1. Man har på det aktuelle markedet i gjennomsnitt gjennomført minst 10 handler/transaksjoner av betydelig størrelse de 4 siste kvartalene.

  2. Verdien av verdipapirporteføljen definert som bankinnskudd og verdipapirer utgjør et beløp minst svarende til EURO 500 000.

  3. Du arbeider eller har arbeidet i minst ett år innen finanssektoren med områder som krever kunnskap om de aktuelle transaksjonene eller tjenestene.Konsekvenser for meg som kunde
Hvilke forandringer innebærer de nye reglene for meg som kunde?

I utgangspunktet behøver du ikke foreta deg noe. Men ved fremtidige kjøp og salg eller ved rådgivning om finansielle instrumenter vil du oppleve at vi har en mer omfattende prosess for å sikre at du som kunde behandles på beste måte. Du kommer også til å få mer informasjon og dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg eller rådgivning.

Må jeg foreta meg noe nå for å kunne handle med finansielle instrumenter etter 1. november?

Ingenting, men vær forberedt på at noen flere spørsmål enn du har vært vant til. Hensikten er at vi som følge av lovverket skal sikre oss bedre at du ved handel i finansielle instrumenter får det produktet eller tjenesten som passer deg, samt en korrekt rådgivning.Om tilsendt informasjon
Hvorfor har dere sendt en hel katalog med en mengde bestemmelser og informasjon?

Loven pålegger oss og andre verdipapirforetak å gi en omfattende informasjon om våre verdipapirtjenester og risikoen som er forbundet med dem. Dette er et ledd i å oppnå det som er et av lovens formål, nemlig beskyttelse av investor.

Må jeg lese gjennom all informasjonen?

I utgangspunktet ikke. Men vi anbefaler deg likevel å lese om de aktuelle instrumentene du har. Har du eksempelvis aksjefond, kan det vær fornuftig å lese gjennom beskrivelsen av verdipapirfond som du finner i" Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter". Hvis du handler aksjer eller andre verdipapirer med våre meglere gjennom Danske Markets, anbefaler vi deg å lese tilsvarende om de aktuelle instrumentene i samme orienteringsnotat. Vi anbefaler også å lese gjennom Retningslinjer for ordreutførelse i hos oss. Vi anbefaler at du tar vare på "katalogen" da den kan være nyttig å slå opp i ved senere anledninger.Andre spørsmål
Det virker som om det blir vanskeligere og mer tidskrevende å handle i finansielle instrumenter?

De nye reglene vil nok medføre at det går lengre tid til en handel første gangen etter 1. november. De påfølgende handlene vil ikke medføre mer tidsbruk enn nå. Handler du i et nytt instrument vil det heller ikke gå mer tid enn nå. Det eneste nye er at vi vil sikre oss at du har forstått instrumentet og den risikoen og muligheten det innehar.

Hva menes med hensiktsmessighets test?

Banken skal forsikre seg om at kundene har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til aktuelt finansielt instrument. Loven kaller denne forsikringen "hensiktmessighetstest"

Hva om jeg har handlet samme instrument hos andre banker eller finansinstitusjoner?

Det betyr ikke at det finansielle instrumentet automatisk er hensiktsmessig for deg. Men din erfaring og kunnskap vil vi selvsagt ta hensyn til i vår vurdering.

Hva om jeg ikke vil svare på spørsmålene som stilles når jeg skal handle?

Lovgivningen pålegger oss å be om opplysninger om kundens kunnskaper og erfaring med aktuelle finansielle instrumenter. Hensikten er at vi dermed kan bedømme om instrumentet er passende for kunden. Ved rådgivning er vi videre pålagt å bedømme kundens økonomiske stilling og hans risikotoleranse samt tidshorisont for investeringen. Alt dette gjøres for å kunne komme frem til et råd som er best mulig tilpasset kundens situasjon og behov. Dersom du ikke vil svare på spørsmålene vil vi ikke være i stand til å bedømme om aktuelt produkt er hensiktsmessig eller gi et for deg egnet råd.

Hvilke krav stilles til bankens rådgivere?

Bankens rådgivere skal ha en utdanning og erfaring som setter dem i stand til å gi kundene investeringsrådgivning. Vi har i de siste tre årene drevet en systematisk utdanning og trening av rådgiverne. Produktene er i henhold til den nye lovgivningen gruppert etter graden av kompleksitet. Alle bankens rådgivere har ikke utdanning eller stilling som tilsier at de kan utøve rådgivning i alle produkter. Men den rådgiveren som gir deg råd har et absolutt krav om at han/hun behersker de produkter som du får råd om.

Hvorfor må dere vite hvilken utdanning jeg har?

For å finne ut hvorvidt et produkt er hensiktsmessig for deg, må vi vite om dine kunnskaper og erfaringer. Din utdanning inngår som en del av grunnlaget for å bedømme dette. Utdanning er selvsagt ikke det eneste som tas i betraktning. Din erfaring med finansielle instrumenter og hvilket arbeid du har hatt tas eksempelvis også med i betraktningen.

Jeg bruker ofte å handle for mine barn. Hvilke regler gjelder da?

Om foreldre handler for sine barn kommer vi til å legge foreldrenes eller vergenes kunnskaper og erfaringer om finansielle instrumenter til grunn. Men ved finansrådgivning kommer vi til å ta hensyn til barnets finansielle situasjon og målsetting.

Jeg bruker ofte å handle for mine barn. Hvilke regler gjelder da?

Om foreldre handler for sine barn kommer vi til å legge foreldrenes eller vergenes kunnskaper og erfaringer om finansielle instrumenter til grunn. Men ved finansrådgivning kommer vi til å ta hensyn til barnets finansielle situasjon og målsetting.

Kan jeg forstette å handle finansielle produkter via nettbanken uten å måtte svare på alle disse spørsmål?

De såkalte "ikke-komplekse produkter", det vi i hovedsak si børsnoterte aksjer, obligasjoner og verdipapirfond kan du handle som tidligere via nettbanken.

Skal du handle andre produkter eller såkalte "komplekse produkter" må du svare på spørsmål som kommer opp i nettbanken før du kan handler.

Medfører alle disse nye bestemmelsene at det blir dyrere for meg å handle finansielle instrumenter?

Nei, de nye reglene har ingen kostnadsmessige konsekvenser for deg som kunde.

  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter
Kontakt
Privat: 987 08540 
Bedrift: 987 06030

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice